?
Page Description

one column layout with a header .

Nếu bạn đọc trang web này lần đầu tiên, thì không phải là sự ngẫu nhiên mà lòng bạn sẽ mở ra, cho Chúa Giêsu bước vào đời bạn, sống với bạn và giúp bạn cư xử mọi việc bằng quyền năng, tình yêu, niềm vui, và rồi sự sống của Thiên Đàng sẽ là của bạn, bạn sẽ bước vào cõi sống THẬT, với đầy niềm vui không bao giờ vơi…Và bạn ơi, Chúa Giêsu, Ngài rất yêu bạn và vui lòng ban cho bạn …
TV 34:8; KH 3:20, Gn 14:17, Gn 5:24, Gn 14:30-31, Gn 3:16, Gn 10:10.

 

Khóa Huấn luyện Môn đệ Chúa Giê su, Phong trào Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles July 27-29, 2018, Our Lady of Peace Catholic Church, North Hills, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

XEM THÊM Thứ Sáu     Thứ Bảy     Chúa Nhật

 


Khóa Huấn luyện Môn đệ Chúa Giê su, Phong trào Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles July 28-30, 2017, Our Lady of Peace Catholic Church, North Hills, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

XEM THÊM

 


Khóa Huấn luyện Môn đệ Chúa Giê su, Phong trào Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles July 15-17, 2016, Our Lady of Peace Catholic Church, North Hills, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

Hình chụp vào trưa Chúa Nhật nên một số anh chị em phải về vì công việc mục vụ, do đó không có trong hình. XEM THÊM

Khóa Huấn luyện Môn đệ Chúa Giê su, Phong trào Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles July 10-12, 2015, Our Lady of Peace Catholic Church, North Hills, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

Hình chụp vào trưa Chúa Nhật nên một số anh chị em phải về vì công việc mục vụ, do đó không có trong hình. XEM THÊM

 


Khóa Huấn luyện Môn đệ Chúa Giê su, Phong trào Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles Aug 1-3, 2014, Our Lady of Peace Catholic Church, North Hills, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

Hình chụp vào trưa Chúa Nhật nên một số anh chị em phải về vì công việc mục vụ, do đó không có trong hình.

 


Khóa Lòng Chúa Thương Xót Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles Jan 17-19, 2014, All Souls Catholic Church, Alhambra, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

Hình chụp vào trưa Chúa Nhật nên một số anh chị em phải về vì công việc mục vụ, do đó không có trong hình.

 


Khóa Lòng Chúa Thương Xót Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles December 9-11, 2011, St. Catherine of Siena Catholic Church, Reseda, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

Hình chụp vào trưa Chúa Nhật nên một số anh chị em phải về vì công việc mục vụ, do đó không có trong hình.

 


Khóa Lòng Chúa Thương Xót Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles March 25-27, 2011, All Souls Catholic Church, Alhambra, CA.

Tạ Ơn Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành đến từng anh chị em tham dự khóa

Hình chụp vào trưa Chúa Nhật nên một số anh chị em phải về vì công việc mục vụ, do đó không có trong hình.

 


Nhiều anh chị em hỏi về bài hát, xin bấm tab “Praises” trên menu.

Sẽ có nhạc và lời để anh chị em hát theo ca ngợi Chúa.