Page Description

one column layout with a header .

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng TGP Los Angeles

Liên lạc tổng quát: thanhlinhLA@gmail.com

Dưới sự tuyên úy của Thầy Sáu Vũ Quốc Anh, hiện có ba nhóm sinh hoạt:

Cộng Đoàn Thánh Gia Thất Camarillo: liên lạc: email: ThanhlinhLA@gmail.com

Cộng Đoàn Thánh Tâm North Hills: liên lạc: Tùng & Thùy Châu; email: ThanhlinhLA@gmail.com

Cộng Đoàn La Vang Winnetka: liên lạc: Hồng Vân; email: FrancesN91307@yahoo.com